โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สุกัญญา สุขวัฒนา
แอดมินโรงเรียนชุมชนห้วยยาง

บุษยา ขจรสัตย์
โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
ธัญญากร โพธิ์ทัง
โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
ชุติมาพร ประจันนวล
โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์
นริศรา จุลละนันทน์
โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
พนิตานันท์ วิเศษแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนห้วยยาง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ