โรงเรียนบ้านทุ่งพระ หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
สโรชา กาวี
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ศรีประไพ แลโสภา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
ลำเพ็ญ มลัยทิพย์
โรงเรียนบ้านนาแก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งพระ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 9 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net