โรงเรียนบ้านนาวงเดือน
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ไสว เหลืองดอกไม้
แอดมินโรงเรียนบ้านนาวงเดือน

บุบผา ช่างไสว
โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน
นางมะลิวรรณ มณีเนตร
โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม
ชไมพร สางห้วยไพร
โรงเรียนบ้านนาดี
ลัดดาวัล แคนลาด
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
ชุติมา จำรัสแนว
โรงเรียนบ้านดอนอุดม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาวงเดือน
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ