โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
วรนันท์ เย็นสถิตย์
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำอุ่น

กัลญา นามวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองแต้
ชุติมา จำรัสแนว
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
ภาคีนี วงษ์โท
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
บุศรา ฦาชา
โรงเรียนศาลาสามัคคี
นพจิรา สระแก้ง
โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำอุ่น
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   146 หมู่ 9 บ้านน้ำำอุ่น ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 73.19%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านน้ำอุ่น ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านสระแจง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดบ้านคลอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
สพป.นครนายก


Powered By www.thaieducation.net