โรงเรียนบ้านดงใต้
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สมศรี บุดดาดวง
แอดมินโรงเรียนบ้านดงใต้

สุทธิพงษ์ บัวเย็น
โรงเรียนบ้านโคกนกทา
สุทธิรักษ์ โคตรประทุม
โรงเรียนบ้านหัวโสก
จารุวรรณ โคตรทอง
โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
รจเรศ อุ่นเมือง
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
มานพ เจริญเกียรติ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงใต้
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   186 หมู่ 6 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    186 หมู่ 6 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 98.57%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดงใต้ 16.524741 , 102.014108

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนคลองลากค้อน
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net