โรงเรียนบ้านดงกลาง หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
หทัยภัทร ศรีขลา
แอดมินโรงเรียนบ้านดงกลาง

อภิชัย ถีสูงเนิน
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
นราวรรณ ศรีวิชา
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงกลาง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่4 บ้านนาผักเสี้ยน ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
50 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่4 บ้านนาผักเสี้ยน ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดงกลาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดงกลาง ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนทอง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net