โรงเรียนบ้านคลองบอน
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
รัตนาภรณ์ ประภาษี
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองบอน

บังอร ชำนาญ
โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา
จุฑารัตน์ ปัดสาโก
โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง
ลำเพียร ประกอบดี
โรงเรียนหัวนานคร
สุทธิรักษ์ โคตรประทุม
โรงเรียนบ้านหัวโสก
สุมิตรา เจริญทรัพย์
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองบอน
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   87 หมู่ 5 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1- 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 บ้านคลองบอน ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.05%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองบอน ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดมะปราง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดนางลือ
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net