โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สุปราณี คงสอน
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว

วรนันท์ เย็นสถิตย์
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
ภาคีนี วงษ์โท
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
ยุพิน สมอบ้าน
โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
บุญรมย์ สมศรีแสง
โรงเรียนบ้านนายม
พิทยา คุยเพียภูมิ
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำพุปางวัว
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   432 หมู่ 8 ตำคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล15ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   432 หมู่ 8 ตำคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านน้ำพุปางวัว ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net