โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
นางมะลิวรรณ มณีเนตร
แอดมินโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม

ศิริพร คำคอนสาร
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
รัตนาภรณ์ ประภาษี
โรงเรียนบ้านคลองบอน
ภาคีนี วงษ์โท
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
อภิญญา จำปาหวาย
โรงเรียนบ้านคอนสาร
เปรมกมล ผลทิพย์
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโสกหว้าโนนหอม
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่    หมู่ 7 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัะยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม หมู่ 7 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.37%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโสกหว้าโนนหอม ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net