โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
นางมะลิวรรณ มณีเนตร
แอดมินโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม

รจเรศ อุ่นเมือง
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
จารุณี หิรัญชาติ
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล
จุฬา ไหลหาโคตร
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
จันทร์เพ็ญ นิลไสล
โรงเรียนบ้านหนองแฝก
่บุญเรียง เดิมกะยอม
โรงเรียนบ้านเรือ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโสกหว้าโนนหอม
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่    หมู่ 7 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัะยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม หมู่ 7 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโสกหว้าโนนหอม ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน บ้านโมย
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net