โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
นิภาภรณ์ วรามิตร
แอดมินโรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

สุวิมล แนววิลัย
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
วินชัย สุจา
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านภูดินหินกอง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านภูดินหินกอง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านภูดินหินกอง ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net