โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ปราณี แฝดสุระ
แอดมินโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร

อัญชลี สามชัย
โรงเรียนบ้านเมืองคง
สวิตตา ชาลีชัย
โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนศิลาเหล่าเกษตร
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่4 บ้านโนนศิลา,บ้านเหล่าเกษตร ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที4 บ้านโนนศิลา,บ้านเหล่าเกษตร ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

Powered By www.thaieducation.net