โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ปราณี แฝดสุระ
แอดมินโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร

ปรียาภรณ์ เรืองเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ปราณี แฝดสุระ
โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร
มณีวรรณ์ จูมพล
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)
ภัทรานิษ ชนะพาล
โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง)
ธิดา สุภาษร
โรงเรียนบ้านเขวา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนศิลาเหล่าเกษตร
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่4 บ้านโนนศิลา,บ้านเหล่าเกษตร ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที4 บ้านโนนศิลา,บ้านเหล่าเกษตร ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โนนศิลาเหล่าเกษตร ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net