โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
กัญญ์ณณัฏฐ์ โนภูเขียวศักดา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ภัทรี สีจุ้ย
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
มานพ เจริญเกียรติ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร)
อรพินท์ ธรรมลี
โรงเรียนบ้านก่าน
พิทยา คุยเพียภูมิ
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
ดวงพร ลาภประเสริฐ
โรงเรียนบ้านโนนทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหญ้าปล้อง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมูุ่ 6 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
-4 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล และประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
-1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
-4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
-2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
-7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.37%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านศิลางาม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net