โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
วิชัย หมั่นจำรูญ
แอดมินโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์

คำปุ่น แก้งคำ
โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
รัศมี หล้าเพชร
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
เอื้องพราวนภา ประชาชิต
โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)
ศุภวรรณ ชาตรี
โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
จันทร์ฉาย กันล้อม
โรงเรียนบ้านโนนสาทร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองแต้วรวิทย์
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   157ม.5ต.หนองสังข์อ.แก้งคร้อจ.ชัยภูมิ 36150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองแต้ หมู่ 5 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อจ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองแต้วรวิทย์ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านปากหมาก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านปางยาง
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net