โรงเรียนหนองพอกกองศรี
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
พัชรินทร์ ฦๅชา
แอดมินโรงเรียนหนองพอกกองศรี

สาคร ไชยมิ่ง
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
ลัดดาวัลย์ ลาภประสพ
โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
จารุณี หิรัญชาติ
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล
จุฬา ไหลหาโคตร
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
จิราภรณ์ วิเศษสิงห์
โรงเรียนบ้านดอนเค็ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองพอกกองศรี
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   214 หมู่ 14 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   214 หมู่ 14 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ