โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สวิตตา ชาลีชัย
แอดมินโรงเรียนบ้านซำมูลนาก

ศศิโสม พาชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านหินลาด
ศุภดี พันธุ์บัวใหญ่
โรงเรียนบ้านนกเขาทอง
ประสิทธิ์ บุญโยธา
โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
รัศมี หล้าเพชร
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
ปาลินรดา วิชัยสูง
โรงเรียนบ้านโคกสง่า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านซำมูลนาก
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 68.80%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านซำมูลนาก ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนคลองลากค้อน
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านกุดเรือ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนเกาะโหลน
สพป.ภูเก็ต

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net