โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
วีณา จะชาลี
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม

ประกาย อร่ามศรี
โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์
จุฑารัตน์ ปัดสาโก
โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนงิ้วงาม
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่    บ้านโนนงิ้ว หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา -มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนงิ้ว หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านไทรทอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net