โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
วีณา จะชาลี
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม

จินตนา ฦาชา
โรงเรียนบ้านระหัด
อภิญญา จำปาหวาย
โรงเรียนบ้านคอนสาร
สังวาลย์ จิตรเกาะ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ชาติรวี สีเขียว
โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่
นันทพร มรกต
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนงิ้วงาม
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่    บ้านโนนงิ้ว หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา -มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนงิ้ว หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนงิ้วงาม ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านเมืองหมี
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net