โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
มณีวรรณ์ จูมพล
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)

เดือนแรม วรพุฒ
โรงเรียนฉิมพลีมา
ชลธิชา สุระพร
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
เถาวัล น้อยเวียง
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
ศิริกัญญา นามตะ
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
ศุภสมัย เขียวดี
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1,11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 67.56%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านสระแจง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net