โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
มณีวรรณ์ จูมพล
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)

ไพฑูรย์ ทวีโชค
โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา
ศศิภา ก้อนทอง
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
กองศิลป์ ต่อติด
โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
มงคล ขวัญมงคล
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
สิริรัตน์ ศิลปประกอบ
โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1,11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 98.57%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 16.148159 , 102.303057

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.พังงา

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net