โรงเรียนบ้านนาแก
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ลำเพ็ญ มลัยทิพย์
แอดมินโรงเรียนบ้านนาแก

พวงพยอม วงษ์เพชร
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
ปิยนันท์ สายวรสิงห์
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
สุภัทรา พินิจมนตรี
โรงเรียนบ้านดอนจำปา
ชาติรวี สีเขียว
โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่
สนอง ปัญญาศิลป์
โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาแก
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 10 บ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาแก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ