โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
แอดมินโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านแหลมไทร
โรงเรียนบ้านหาดยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สวนป่าประชาอุปถัมภ์
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 2
ที่อยู่   96 ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   96 ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตรัง เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 7.739383 , 99.354284

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ตรัง เขต 2

สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net