โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ไพฑูรย์ ทวีโชค
แอดมินโรงเรียนบ้านยางคำวิทยา

อรทัย แสนสระ
โรงเรียนบุปผาราม
เยาวลักษณ์ กุดกังวล
โรงเรียนบ้านถนนกลาง
วิชิต ชายฮวด
โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
นวรัตน์ สารแขวีระกุล
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
รวงทอง คำนกขุ้ม
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านยางคำวิทยา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ม.๔ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.๔ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านยางคำวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net