โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ณัฐวรรณ วิไลวรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

บุญมี นาสะกาด
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว)
จุฑารัตน์ ปัดสาโก
โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง
จิตราภรณ์ สาระมณี
โรงเรียนบ้านสระแต้
กาญจนา ดวงมณี
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
พัฒนพงษ์ บัวสิม
โรงเรียนบ้านสารจอด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแสงวิทยา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ม. 2 ตำบลช่องสามหอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 -ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองแสงวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านพานพร้าว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดมะปราง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net