โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ณัฐวรรณ วิไลวรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

จารุพรรณ หมูโสภิญ
โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน
ชาณิดา กิติเมธีรัศม์
โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแสงวิทยา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ม. 2 ตำบลช่องสามหอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 -ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านขอนแต้
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net