โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
เอื้อมพร บัวถนอม
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

นิภาพรรณ สาริพันธ์
โรงเรียนบ้านจมื่น
หทัยภัทร ศรีขลา
โรงเรียนบ้านดงกลาง
มนัส ฝักใฝ่
โรงเรียนบ้านหนองรวก
ธิดารัตน์ ตาปราบ
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
จารุวรรณ โคตรทอง
โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   1150 หมู่ที่ 9 บ้านแก้งอรุณ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
47 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
60 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.37%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net