โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สนอง ปัญญาศิลป์
แอดมินโรงเรียนบ้านโปร่งสังข์

กรกฏ คลังระหัด
โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
ศิริกัญญา นามตะ
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
อนุสรณ์ บุญประคม
โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
ธนาศักดิ์ ขันทอง
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
สีรินทร ด้วงคำจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโปร่งสังข์
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกุง อำเภอก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกุง อำเภอก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 73.57%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโปร่งสังข์ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดงแสนสุข
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net