โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
เอื้องพราวนภา ประชาชิต
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)

วิชัย หมั่นจำรูญ
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์
จินตนา ฦาชา
โรงเรียนบ้านระหัด
มนัส ฝักใฝ่
โรงเรียนบ้านหนองรวก
ศุภวรรณ ชาตรี
โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
สโรชา กาวี
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองแวง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ