โรงเรียนบ้านตลุกหิน
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สุมาลี พลสูงเนิน
แอดมินโรงเรียนบ้านตลุกหิน

นราวรรณ ศรีวิชา
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
กัลญา นามวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองแต้
สาวิตรี จรูญศรี
โรงเรียนบ้านกุดแดง
สุภาพร พงษ์จำนงค์
โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
ลัดดาวัล แคนลาด
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตลุกหิน
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   176 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 35 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   176 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 73.95%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตลุกหิน ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดภูเขาทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net