โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ปุณญิศา ณ ระนอง
แอดมินโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ

นางพรทิพย์ เหลยชัย
โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
มณีวรรณ์ จูมพล
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)
ดาวเรือง เสรีเกียรติ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
สุทธาทิพย์ บุรัตน์
โรงเรียนบ้านหนองปลา
นันทพร มรกต
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเซียมป่าหม้อ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเซียมป่าหม้อ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดหวัง
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net