โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ภัทรี สีจุ้ย
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)

มงคล ขวัญมงคล
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
ธัญญากร โพธิ์ทัง
โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
ณิชาภัทร หาญกล้า
โรงเรียนบ้านหนองแซง
สาคร ไชยมิ่ง
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
มลฤดี เบ้าสิน
โรงเรียนบ้านดอนเค็ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 4 ต.หนอคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปี่ที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนสะอาด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 69.56%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านวังธาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net