โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สีรินทร ด้วงคำจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

นภาภรณ์ แนววิลัย
โรงเรียนบ้านโนนข่า
รัศมี หล้าเพชร
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
เอื้อมพร บัวถนอม
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ปวิชญา โสตสุภาพ
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
เอ็มอร คำชัย
โรงเรียนบ้านพีพวย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองดินดำ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ ๘ ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่๘ บ้านหนองดินดำ ต.หนองคู อ. บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.37%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองดินดำ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านนาโม้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดบ้านหมาก
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองทราย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านนาโม้
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net