โรงเรียนบ้านดอนเค็ง
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
มลฤดี เบ้าสิน
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนเค็ง

ปภัสสร ถาวรฤทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่
ลัดดาวัล แคนลาด
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
จันทิมา ผลนานารถ
โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ)
เจียม กองศรี
โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
จันทร์ฉาย กันล้อม
โรงเรียนบ้านโนนสาทร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนเค็ง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ ู6 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้น อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านดอนเค็ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ