โรงเรียนบ้านดอนเค็ง
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
จิราภรณ์ วิเศษสิงห์
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนเค็ง

อินทร์แต้ม จันทร์เทพย์
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
สังวาลย์ จิตรเกาะ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ศศิภา ก้อนทอง
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
มุกดาวัลย์ สวัสดิ์ศรี
โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
เอื้องพราวนภา ประชาชิต
โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนเค็ง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ ู6 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้น อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านดอนเค็ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอนเค็ง ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดหนองผักชี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเอียน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net