โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ชุติมาพร ประจันนวล
แอดมินโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์

ภัทรานิษ ชนะพาล
โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง)
วิไลวรรณ งามจิตร
โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
กัญญ์ณณัฏฐ์ โนภูเขียวศักดา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
รัตนา อังคณิตย์
โรงเรียนบ้านห้วยพลวง
ลำเพียร ประกอบดี
โรงเรียนหัวนานคร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ ๓ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๙๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๑ - ป.๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าปอ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net