โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
นงค์ลักษณ์ บำรุงญาติ
แอดมินโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
ถาวร อินทจำปา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
สุกัญญา ชูศรีสิทธิ์
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
โครงการขยายผลเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562