โรงเรียนบ้านปากปรน
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
มัสลิน คงแก้วหนู
แอดมินโรงเรียนบ้านปากปรน

ลฎาภา พรหมเมศร์
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ปทุมพร แซ่จู้
โรงเรียนบ้านช่อง
ธนัญญา ลิขิตกิจเกษตร
โรงเรียนวัดไทรงาม
สุภารัตน์ รองเดช
โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์
วรรณา โพชสาลี
โรงเรียนบ้านท่าเทศ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากปรน
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   22/1 ม. 1 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   22/1 ม. 1 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตรัง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปากปรน ,

ภาพโรงเรียน

 


วัชราภรณ์ มาสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ตรัง เขต 1

สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียนบ้านปรือวาย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน บ้านโมย
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net