โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ธนพร คำป้อง
แอดมินโรงเรียนไตรมิตรพิทยา

เขมพร พงษ์อุดทา
โรงเรียนบ้านโคกงาม
เรณู ชีพอุบัติ
โรงเรียนบ้านนาบัว
นันทพร มรกต
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
รัศมี หล้าเพชร
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
จารุวรรณ โคตรทอง
โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไตรมิตรพิทยา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   150 หมู่ 4 ต.สระพัง อ. บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
31 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   150 หมู่ 4 ต.สระพัง อ. บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไตรมิตรพิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านวังหว้า
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านสบเป็ด
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net