โรงเรียนบ้านตะเสะ
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
สุชาดา เหมนะ
แอดมินโรงเรียนบ้านตะเสะ

วาสนา ทองเหมือน
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
ประกายดาว ทองพิทักษ์
โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม
สุณิสา สุขคุ้ม
โรงเรียนบ้านไร่หลวง
เอกชัย ชูประสิทธิ์
โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
ชญานันท์ สุโสะ
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตะเสะ
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   116 ม.4 ต.ตะเสะ อ. หาดสำราญ จังหวัดตรัง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   116 ม.4 ต.ตะเสะ อ. หาดสำราญ จังหวัดตรัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตรัง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตะเสะ ,

ภาพโรงเรียน

 


วัชราภรณ์ มาสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ตรัง เขต 1

สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียนวัดภูนก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแค
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านนาเปอะ
สพป.พิษณุโลก เขต 3


Powered By www.thaieducation.net