โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
เสงี่ยม พงษ์สระพัง
แอดมินโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่

สุนิสา เจริญศักดิ์
โรงเรียนบ้านโนนสลวย
พนิตานันท์ วิเศษแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น)
ปภัสสร ถาวรฤทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่
รังสิมา เชิดกร
โรงเรียนบ้านโคกกุง
จินตนา แผลงรักษา
โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสะเดาหนองไผ่
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสะเดาหนองไผ่ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านปากดง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดแหลมทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net