โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สุจิตรา ไทยรักษา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด

จารุวรรณ โคตรทอง
โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
สายฝน สวัสดิ์ศรี
โรงเรียนบ้านดอนดู่
กฤษดา รักมะณี
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
บุศรา ฦาชา
โรงเรียนศาลาสามัคคี
บุษยา ขจรสัตย์
โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผักหลอด
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 12 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 0 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 12 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 68.80%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองผักหลอด ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1


Powered By www.thaieducation.net