โรงเรียนหัวนานคร
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ลำเพียร ประกอบดี
แอดมินโรงเรียนหัวนานคร

ฉัตรมณี ละมุลตรี
โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
อรอนงค์ โชคสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
จิรัชยา เชื้อประทุม
โรงเรียนบ้านโนนชาด
ภาคีนี วงษ์โท
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
ลัดดาวัล แคนลาด
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หัวนานคร
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านหัวนานคร หมู่ 13 ต.บ้านแท่นอ.บ้านแท่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล_ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหัวนานคร หมู่ที่13 ต.บ้านแท่นอ.บ้านแท่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หัวนานคร ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net