โรงเรียนหัวนานคร หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ลำเพียร ประกอบดี
แอดมินโรงเรียนหัวนานคร

สุจิตรา ฉัตรแก้ว
โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน
พรพรรณ์ หล้าเพชร์
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หัวนานคร
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านหัวนานคร หมู่ 13 ต.บ้านแท่นอ.บ้านแท่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล_ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหัวนานคร หมู่ที่13 ต.บ้านแท่นอ.บ้านแท่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนหัวนานคร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนหัวนานคร ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนสามวาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองสระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนเกาะโหลน
สพป.ภูเก็ต

โรงเรียนบ้านเกาะนก
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net