โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ศรีประไพ แลโสภา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

วรนันท์ เย็นสถิตย์
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิชัย หมั่นจำรูญ
โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเม็ก
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 12 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 34 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมูู่ที่ 12 ต.บ้านเต่า อ.แท่น จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านนาแขม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net