โรงเรียนบ้านห้วยพลวง หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
รัตนา อังคณิตย์
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยพลวง

พรพรรณ แฝงสวรรค์
โรงเรียนบ้านกุดโคลน
ปรีดี สีเหลืองอ่อน
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยพลวง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยพลวง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยพลวง ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net