โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
อินทร์แต้ม จันทร์เทพย์
แอดมินโรงเรียนบ้านแดงสว่าง

กานต์ธีรา เรียกจำรัส
โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี
ณัฐจีรา เตโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
เบญจมาศ ขวาไทย
โรงเรียนบ้านหนองคู
สุกันดา ฟองมี
โรงเรียนบ้านวังม่วง
สุปราณี คงสอน
โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแดงสว่าง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
80 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตรงข้ามวัด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
25 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแดงสว่าง ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนธูป
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านซ่าน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังพิกุล
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net