โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
มงคล ขวัญมงคล
แอดมินโรงเรียนหนองเมยสามัคคี

ชาณิดา กิติเมธีรัศม์
โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
ภาคีนี วงษ์โท
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
สุกัญญา สุขวัฒนา
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
จินตนา เพียงคาม
โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น)
กาญจนา ดวงมณี
โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองเมยสามัคคี
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 บ้านหนองเมย ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 7 บ้านหนองเมย ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.37%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองเมยสามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดหนองจิก
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net