โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
วรรณี ทวีบุตร
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก

อาทิตยา สุพิมพานนท์
โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
จอมใจ สิงห์กุล
โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
สาวิตรี จรูญศรี
โรงเรียนบ้านกุดแดง
สุภาวดี เหล่าคนค้า
โรงเรียนภูมิวิทยา
กฤษดา รักมะณี
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหญ้าข้าวนก
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่3 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่3 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ