โรงเรียนบ้านวังศิลา
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
ดารณี เสียมไหม
แอดมินโรงเรียนบ้านวังศิลา

ธัญญนันทน์ คงปาน
โรงเรียนบ้านนาโตง
อรุณี ชัยเพชร์
โรงเรียนวัดมงคลสถาน
สุณิฎฐา จิตบุญ
โรงเรียนวัดปากปรน
ชัชชญา แซ่ลิ่ม
โรงเรียนบ้านปากไพ
จุฑารัตน์ พรหมรัตน์
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังศิลา
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ