โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
นงนุช ช่วยเรือง
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย

สิริจันทร์ อาจกูล
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
เสถียน เหล็มเก
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
สกาวเดือน ประสาร
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
ศศิธร เวชรังษี
โรงเรียนบ้านสามแยก
กัญญาภัค ทองใย
โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งค่าย
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   115/2 ม.2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   115/2 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตรัง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งค่าย ,

ภาพโรงเรียน

 


วัชราภรณ์ มาสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ตรัง เขต 1

สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net