โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว

โรงเรียนวัดควนวิเศษ
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนบ้านบางยาง
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านกลางนา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองทรายขาว
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   157 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   157 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ