โรงเรียนบ้านห้วยไทร
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยไทร

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ
โรงเรียนวัดมงคลสถาน
โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง
โรงเรียนบ้านช่อง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยไทร
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
44 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ประถมศึกาษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตรัง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยไทร 7.636042 , 99.646412

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ตรัง เขต 1

สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียนแสงประเสริฐ
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านกุดใหญ่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net