โรงเรียนอนุบาลตรัง
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
พรเพ็ญ ชูหลิน
แอดมินโรงเรียนอนุบาลตรัง

เอกชัย บูลการณ์
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
สมปอง ดำเกาะ
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว
เพ็ญศรี สาเหล้
โรงเรียนบ้านหาดเลา
เจริญศรี จิราโชติเดชากูร
โรงเรียนวัดสาริการาม
ชัชชญา แซ่ลิ่ม
โรงเรียนบ้านปากไพ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลตรัง
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   32 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   32 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
3 คน
จำนวนข้าราชการครู 
83 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
31 คน
อื่น ๆ 
11 คน
รวม 
129 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ตรัง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลตรัง ,

ภาพโรงเรียน

 


วัชราภรณ์ มาสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ตรัง เขต 1

สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียนบ้านนานวล
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองแขม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านตำหนัง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสะท้อ
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net