โรงเรียนบ้านเนินวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
.
อัจฉรียา ปิงกุล
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินวิทยา

เกศริน คนใจบุญ
โรงเรียนบ้านแม่ศึก
ชัยณรงค์ อาชีีพสุขกมล
โรงเรียนบ้านห้วยปู
ลัดดา แซ่เฒ่า
โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ
อาทิตยา ทะวงค์
โรงเรียนบ้านแม่ปอน
สิริลักษณ์ พรหมซาว
โรงเรียนบ้านแปะ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินวิทยา
สังกัด   สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ที่อยู่   174. หมู่ที่. 12. ต.ช่างเคิ่ง. อ.แม่แจ่ม. จ.เชียงใหม่. 50270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่. 1. ถึง. ชั้นประถมศึกษาปีที่. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ย้านช่างเคิ่งบน. หมู่ที่. 12 ต.ช่างเคิ่ง. อ.แม่แจ่ม. จ.เชียงใหม่. 50270
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเนินวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฐพร ดอกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net