โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
.
ฉัตรชัย โปโซโร
แอดมินโรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน

saroj puttamaya
โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี
ปนิดา จันทร์วงศ์
โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
ปวีร์นุช ปรีชาเลิศวิไล
โรงเรียนบ้านทุ่งแก
ทิพย์สุธา แก้วชมภู
โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา
วันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง
โรงเรียนศรีจอมทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
สังกัด   สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ที่อยู่   บ้านอมลานใน หมู่ 5 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
-1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฐพร ดอกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6

โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนคลองลากค้อน
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net