โรงเรียนบ้านกองแขก
จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
.
กรรณิภา กิติทรัพย์
แอดมินโรงเรียนบ้านกองแขก

เอื้องไพร สุริยะชัยพันธ์
โรงเรียนบ้านต่อเรือ
วีระ สุรินทร์
โรงเรียนบ้านผาละปิ
นายบำเพ็ญ ภูดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
กมลลักษณ์ สมสิงห์คำ
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
นรีรัตน์ วิเศษอาภา
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกองแขก
สังกัด   สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ที่อยู่   186 ถ.เจริญนิรันดร์ หมู่ที่ 7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   186 ถ.เจริญนิรันดร์ หมู่ที่ 7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกองแขก ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฐพร ดอกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านตาลพร้า
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net